1. ಸುದ್ದಿಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ದರ ವಿವರ.. ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಧಾನ್ಯದ ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Hitesh
Hitesh
Details of the market price of products.. from vegetables to grains are here

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಲಿದ್ದಾರೆ ಅರಬ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ!

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಖರ ದರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯ ದರಗಳು

(*) ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ದರಗಳು

 

Markets Reported For  14/02/2023 :  27

ಹುಟ್ಟುವಳಿ         

ಕನಿಷ್ಠ ದರ        

ಗರಿಷ್ಠ ದರ

 

Cereals                

Wheat / ಗೋಧಿ           

Mexican / ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ (*)   2500      2500

Sona / ಸೋನ (*) 1889      3550

Red / ಕೆಂಪು (*)   2100      3300

White / ಬಿಳಿ (*)  1727      3677

Jawari / ಜವರಿ (*)          2575      2831

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         3125      4260

Medium / ಸಾಧಾರಣ (*)  2800      3800

Mill Wheat / ಗಿರಣಿ ಗೋಧಿ (*)      2406      2406

Sharabathi / ಶರಬತಿ (*)  2850      3250

Paddy / ಭತ್ತ               

Paddy / ಭತ್ತ-1 (*)             2201      2201

Today weather ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ? 

Sona Mahsuri / ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)         2020      2515

Rajahamsa / ರಾಜಹಂಸ (*)         1818      1818

Paddy Medium Variety / ಸಾಧಾರಣ (*)    2250      2250

Sona Masuri Old / ಹಳೇ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)         2400      2840

Sona Masuri New / ಹೊಸ ಸೋನ ಮಸೂರಿ (*)       2067      2307

Paddy RNR New / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹೊಸದು (*)   2300      2400

Paddy RNR Old / ಭತ್ತದ ಆರ್ಎನ್ಆರ್ ಹಳೆಯದು (*)   2849      3333

Rice / ಅಕ್ಕಿ                 

Coarse / ದಪ್ಪ (*) 1900      3900

CR 1009 (Coarse) Boiled / ಸಿ.ಆರ್.1009 (ಸಾಧಾರಣ ) (*)    4500      6000

Fine / ಉತ್ತಮ (*)          3500      6800

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)    2800      4800

I. R. - 64 / ಐ.ಆರ್.64 (*)   4000      4500

Sona Mansoori Non Basmati / ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಬಸುಮತಿಯಲ್ಲ (*)    3000      5500

Basumathi / ಬಾಸುಮತಿ (*)         7512      7512

Sona / ಸೋನ (*) 3500      5600

Broken Rice / ನುಚ್ಚಕ್ಕಿ (*) 2000      3016

Hansa / ಹಂಸ (*) 2200      2300

Other / ಇತರೆ (*) 2070      4650

Maize / ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ                

Hybrid/Local / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ (*)         1859      2600

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         1565      2500

Yellow / ಹಳದಿ (*)         1800      2199

Jowar / ಜೋಳ            

Jowar ( White) / ಜೋಳ ಬಿಳಿ (*)   1089      5000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         2156      3209

Jowar Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳ (*) 1801      2700

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)       1750      1750

Bajra / ಸಜ್ಜೆ                

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)       2100      3000

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         1871      2600

Other / ಇತರೆ (*) 2500      2500

Ragi / ರಾಗಿ                

Fine / ಉತ್ತಮ (*)          2800      3000

ChatGPT ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಲಿದೆಯೇ ChatGPT, BARD ಎಂಬ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ?!

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         2000      2800

Red / ಕೆಂಪು (*)   2500      3200

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)       2525      2525

Navane / ನವಣೆ           

Navane Hybrid / ನವಣೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)         2471      3270

Other / ಇತರೆ (*) 2400      3600

Same/Savi / ಸಾಮೆ/ಸಾವಿ          

Same/Savi Local / ಸಾಮೆ / ಸಾವಿ (*)        4041      4285

Dry Fruits                           

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ             

Dry Grapes / ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ (*)          21000    55000

Fibre Crops                       

Cotton / ಹತ್ತಿ              

NH-44 COTTON / ಎನ್.ಹಚ್.44 ಹತ್ತಿ (*)    4069      8349

BANNI / ಬನಿ (*) 1005      8189

HYBRID-44 / ಹೈಬ್ರಿಡ್-44 (*)           7200      8000

D.C.H. / ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್. (*)    1200      9196

(*)          2259      7529

(*)          1800      8741

Flowers               

Rose / ಗುಲಾಬಿ            

Other / ಇತರೆ (*) 5000      5000

Crysanthamum / ಸೇವಂತಿಗೆ                

Other / ಇತರೆ (*) 3000      5000

Forest Products               

Soapnut / ಸೀಗೇಕಾಯಿ             

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)    5100      11500

Tamarind Seed / ಹುಣಸೇಬೀಜ              

Tamarind Seed / ಹುಣಸೆ ಬೀಜ (*) 1701      1701

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು              

Tamarind Fruit / ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು (*)   1666      19699

Fruits                   

Apple / ಸೇಬು             

Kasmir/Shimla - II / ಕಾಶ್ಮೀರ್ / ಸಿಮ್ಲಾ-11 (*)            7000      9000

Apple / ಸೇಬು (*)          2500      14000

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ           

Orange / ಕಿತ್ತಳೆ (*)        1800      7000

Details of the market price of products.. from vegetables to grains are here

Banana / ಬಾಳೆಹಣ್ಣು                

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)    2200      4500

Nendra Bale / ನೇಂದ್ರಬಾಳೆ (*)     1000      2200

Banana - Ripe / ಬನಾನ ರೈಪ್ (*)  2500      5400

Pachha Bale / ಪಚ್ಚಬಾಳೆ (*)        600        2500

Elakki Bale / ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (*)       1000      6200

Nauti Bale / ನಾಟಿ ಬಾಳೆ (*)        700        2100

Pine Apple / ಅನಾನಸ್             

Pine Apple / ಅನಾನಸ್ (*)          1000      4500

Grapes / ದ್ರಾಕ್ಷಿ            

Black / ಕಪ್ಪು (*)  1800      12000

Green / ಹಸಿರು (*)         1000      4000

White / ಬಿಳಿ (*)  4000      6000

Other / ಇತರೆ (*) 3000      3500

Chikoos (Sapota) / ಸಪೋಟ                

Sapota / ಸಪೋಟ (*)      1500      5000

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ                  

Papaya / ಪಪ್ಪಾಯಿ (*)     1000      3500

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ          

Water Melon / ಕಲ್ಲಂಗಡಿ (*)       800        2000

Mousambi / ಮೂಸಂಬಿ            

Mousambi / ಮೊಸಂಬಿ (*) 3500      7000

Guava / ಸೀಬೆಹಣ್ಣು                  

Guava / ಸೀಬೆಕಾಯಿ (*)    1000      2000

Karbuja / ಕರಬೂಜ                 

Karbhuja / ಕರ್ಬೂಜ (*)   1500      5000

Pomagranate / ದಾಳಿಂಬೆ          

Pomogranate / ದಾಳಿಂಬೆ (*)       1500      16000

Live Stock/Poultry                          

Cow (For Each) / ಹಸು             

Cow / ಆಕಳು (*) 15000    48000

Sheep (For Each) / ಕುರಿ           

Sheep Medium / ಕುರಿ ಮಧ್ಯಮ (*) 10500    11500

Goat (For Each) / ಮೇಕೆ           

Goat / ಆಡು (*)  11500    12000

Oil Seeds                           

Groundnut / ನೆಲಗಡಲೆ (ಶೇಂಗಾ)           

Big (With Shell) / ಶೇಂಗಾ (*)      3501      8149

Gungri (With Shell) / ಗುಂಗ್ರಿ (*)   3905      8089

Balli/Habbu / ಶೇಂಗಾ ಹಬ್ಬು (*)    2359      6539

Gejje / ಶೇಂಗಾ ಗೆಜ್ಜೆ (*)   2509      8782

Natte / ನಾಟಿ (*) 4711      8169

Sesamum / ಎಳ್ಳು                   

White / ಬಿಳಿ (*)  8400      18000

Mustard / ಸಾಸುವೆ                 

Other / ಇತರೆ (*) 6208      8000

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್         

Soyabeen / ಸೋಯಾಬಿನ್ (*)      2224      8000

Sunflower / ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತಿ                 

Sunflower / ಸೂರ್ಯಪಾನ (*)      4201      6021

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         5469      5770

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)       5014      7180

Safflower / ಕುಸುಬೆ                 

Safflower / ಸಾಫ್ ಫ್ಲವರ್ (*)        3599      5001

Gingelly / ಎಳ್ಳು           

Other / ಇತರೆ (*) 12418    12418

Castor Seed / ಹರಳು ಬೀಜ                  

Castor seed / ಕ್ಯಾಸ್ಟೊರ್ ಸೀಡ್ (*) 5579      6719

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ                 

Honge Seed / ಹೊಂಗೆ ಬೀಜ (*)    3759      3759

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ           

Copra / ಕೊಬ್ಬರಿ (*)        9300      10500

Small / ಸಣ್ಣ (*)   9600      10200

Ball / ಬಾಲ್ (*)   10400    10850

Milling / ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ (*)      8000      8000

Other / ಇತರೆ (*) 4100      8300

Groundnut Seed / ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ                 

Ground Nut Seed / ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (*)     9400      13000

Other                   

Coconut (Per 1000) / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ                  

IISort without Husk / ll ಸರಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಸ್ಕ್ (*)    10000    10000

Grade- II / ಗ್ರೇಡ್-ll (*)      12000    20000

Coconut / ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (*)         7000      25000

Big / ದೊಡ್ಡದು (*) 12000    12000

Medium / ಮಧ್ಯಮ (*)    10000    21000

Other / ಇತರೆ (*) 18000    18000

Jaggery / ಬೆಲ್ಲ             

Achhu / ಅಚ್ಚು (*) 3000      3800

Mudde / ಮುದ್ದೆ (*)        2500      4900

Unde / ಉಂಡೆ (*)          3400      3800

Yellow / ಹಳದಿ (*)         3140      3430

Kurikatu / ಕುರಿಕಟ್ಟು (*)   3000      3400

PENTI / ಪೆಂಟಿ (*) 3545      3600

Other / ಇತರೆ (*) 2150      3330

Tender Coconut / ಎಳನೀರು                

Tender Coconut / ಎಳನೀರು (*)   6000      25000

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು)                   

Coco Brooms / ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿ (ಸೀಗು) (*)      1800      2500

Plantation Crops                            

Arecanut / ಅಡಿಕೆ         

Sippegotu / ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು (*)        6099      18589

Bilegotu / ಬಿಳೆ ಗೋಟು (*)          22812    33699

Api / ಅಪಿ (*)     45719    55965

Kempugotu / ಕೆಂಪುಗೋಟು (*)     26309    36899

Coca / ಕೋಕ (*) 2669      30212

Bette / ಬೆಟ್ಟೆ (*)  24691    53199

Saraku / ಸರಕು (*)        44100    82305

Gorabalu / ಗೊರಬಲು (*) 16009    35298

Tattibettee / ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ (*) 36419    44612

Chippu / ಚಿಪ್ಪು (*)         26809    31089

Rashi / ರಾಶಿ (*)  28569    50009

Factory / ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ (*)      11099    19629

New Variety / ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ (*)     22500    40000

EDI / ಈಡಿ (*)    36009    46599

Kole / ಕೋಲೆ (*) 1199      28989

Old Variety / ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ (*)   40000    54500

Chali / ಚಾಲಿ (*)  4191      40799

Hosa Chali / ಹೊಸ ಚಾಲಿ (*)        31889    40000

Hale Chali / ಹಳೆ ಚಾಲಿ (*) 34809    49500

Other / ಇತರೆ (*) 9000      47000

Betal Leaves / ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆ          

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         7000      14000

Pulses                  

Bengalgram / ಕಡಲೆಕಾಳು          

Average(Whole) / ಆವರೇಜ್ (ಇಡಿ) (*)      2060      6250

Jawari/Local / ಜವರಿ / ಸ್ಥಳಿಯ (*) 2039      12201

Other / ಇತರೆ (*) 4475      6509

Blackgram / ಉದ್ದಿನಕಾಳು          

Black Gram (Whole) / ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು (*)    3169      10450

Greengram / ಹೆಸರುಕಾಳು                   

Green Gram (Whole) / ಹೆಸರುಕಾಳು (*)    1870      10200

Local (Whole) / ಸ್ಥಳೀಯ (ವೋಲ್) (*)       7327      7642

Green Peas / ಬಟಾಣಿ               

Green Peas / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)      3500      10000

Avare / ಅವರೆ             

Avare (Whole) / ಅವರೆ (ವೋಲ್) (*)         4101      11500

Cowpea / ಅಲಸಂದೆ                

Cowpea (Whole) / ಕೌಪಿಯಾ (ವೋಲ್) (*)  3739      7029

Mataki / ಮಡಿಕೆ (ಮಟಕಿ)           

Mataki (W) / ಮಟಕಿ (ವೋಲ್) (*)  10809    10819

Moath / ಮೋತ್          

Moath (W) / ಮೋತ್ (ವೋಲ್) (*)  8800      9000

Horse Gram / ಹುರುಳಿ ಕಾಳು                 

Horse gram (Whole) / ಹುರುಳಿಕಾಳು (ವೋಲ್) (*)    4700      7600

Tur Dal / ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ             

Tur Dal / ತೊಗರಿಬೇಳೆ (*) 8000      12000

Bengal Gramdal / ಕಡಲೆಬೇಳೆ               

Bengal Gram Dal / ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ (*)   5000      6800

Black Gramdal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ               

Black Gram Dal / ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (*)  7800      13100

Green Gramdal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ              

Green Gram Dal / ಹೆಸರುಬೇಳೆ (*) 7000      11000

Avaredal / ಅವರೆಬೇಳೆ             

Avare Dal / ಅವರೆಬೇಳೆ (*)          10000    11000

Tur / ತೊಗರಿ               

Tur / ತೊಗರಿ (*) 2399      7811

White / ಬಿಳಿ (*)  6009      7759

Red / ಕೆಂಪು (*)   4009      7897

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು          

Alasande Gram / ಅಲಸಂದೆಕಾಳು (*)        2172      8400

Chennangidal / ಚೆನ್ನಂಗಿ ದಾಲ್              

Chennagidal / ಚನ್ನಂಗಿಬೇಳೆ (*)    7800      8100

Spices                  

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ           

Garlic / ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ (*)        1000      6000

Other / ಇತರೆ (*) 2000      5000

Chilly Red / ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ           

Other / ಇತರೆ (*) 7099      21699

Pepper / ಮೆಣಸು         

Black Pepper / ಕರಿಮೆಣಸು (*)      35000    49000

Other / ಇತರೆ (*) 30000    55000

Turmeric / ಅರಿಶಿನ                 

Turmeric Stick / ಟರ್ಮರಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ (*)         8500      13500

Cumminseed / ಕುಮಿನ್ ಸೀಡ್               

Other / ಇತರೆ (*) 9524      9700

Methi Seeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೇಜ                 

Methiseeds / ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ (*)     5000      11500

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ)                  

Coriander Seed / ಧನಿಯಾ ಬೀಜ (*)         5622      15000

Dry Chillies / ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ            

Byadgi / ಬ್ಯಾಡಗಿ (*)       31500    55000

Dabbi / ಡಬ್ಬಿ (*) 55779    59963

Kaddi / ಕಡ್ಡಿ (*)   16511    38111

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         1086      53333

Guntur / ಗುಂಟೂರು (*)   28000    32000

Vegetables                        

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ           

Bombay (U.P.) / ಬಾಂಬೆ (ಯು.ಪಿ.) (*)        2000      2000

Bangalore Small / ಬೆಂಗಳೂರು ಸಣ್ಣ (*)      700        1000

Pusa-Red / ಪುಸ-ಕೆಂಪು (*)          850        1750

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         200        2500

Onion / ಈರುಳ್ಳಿ (*)        300        3000

Puna / ಪೂನ (*) 500        1600

Telagi / ತೆಲಗಿ (*)          300        1500

Other / ಇತರೆ (*) 760        2700

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ                  

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         900        3000

Potato / ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (*)     637        2400

Other / ಇತರೆ (*) 1500      2500

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು           

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         400        1800

Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (*)       800        3000

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ                

Round / ರೌಂಡ್ (*)        400        600

Round/Long / ರೌಂಡ್ / ಲಾಂಗ್ (*)          600        1500

Brinjal / ಬದನೆಕಾಯಿ (*)   400        2600

Other / ಇತರೆ (*) 500        1527

Coriander / ಧನಿಯಾ               

Local / ಸ್ಥಳೀಯ (*)         6000      13400

Tomato / ಟೊಮ್ಯಾಟೊ             

Hybrid / ಹೈಬ್ರಿಡ್ (*)       1000      2000

Tomato / ಟೊಮ್ಯೂಟೊ (*)          330        5600

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ                 

Bitter Gourd / ಹಾಗಲಕಾಯಿ (*)    1500      3500

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ                 

Bottle Gourd / ಸೋರೆಕಾಯಿ (*)    200        4000

Ash Gourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ           

Ashgourd / ಬೂದುಕುಂಬಳ (*)      12           2500

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                  

Green Chilly / ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)    1000      4500

Chilly Capsicum / ಬಜ್ಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ                

Chilly Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)   1300      3400

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದೆಕಾಯಿ            

Cowpea (Veg) / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)          1700      1700

Banana Green / ಬಾಳೆಕಾಯಿ                 

Banana - Green (Balekai) / ಬಾಳೇಕಾಯಿ (*)         1500      6000

Beans / ಹುರುಳಿಕಾಯಿ               

Beans (Whole) / ಬೀನ್ಸ್ (ವೋಲ್) (*)        800        6000

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ                  

Green Ginger / ಹಸಿ ಶುಂಠಿ (*)     2000      6000

Sweet Potato / ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು                 

Sweet Potato / ಗೆಣಸು (*)          1000      2800

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್          

Pusakesar / ಪುಸಕೇಸರ್ (*)        2379      2850

Carrot / ಕ್ಯಾರೆಟ್ (*)       600        5000

Others / ಇತರೆ (*)         1500      2500

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು             

Cabbage / ಎಲೆಕೋಸು (*) 200        2000

Ladies Finger / ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ                

Ladies Finger / ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (*)     1000      4000

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ                 

Snakeguard / ಪಡವಲಕಾಯಿ (*)    500        2000

Beetroot / ಬೀಟ್ರೂಟ್               

Beetroot / ಬೀಟ್ ರೂಟ್ (*)        300        2850

White Pumpkin / ಬೂದುಕುಂಬಳ ಕಾಯಿ              

White Pumpkin / ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*) 900        2000

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ            

Cucumbar / ಸೌತೆಕಾಯಿ (*)         400        2500

Ridgeguard / ಹೀರೇಕಾಯಿ          

Ridgeguard / ಹೀರೆಕಾಯಿ (*)        1500      4500

Raddish / ಮುೂಲಂಗಿ               

Raddish / ಮೂಲಂಗಿ (*)   300        2083

Thondekai / ತೊಂಡೆಕಾಯಿ                   

Thondekai / ತೊಂಡೇಕಾಯಿ (*)     1800      4000

Duster Beans / ಡಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ಸ್                 

Other / ಇತರೆ (*) 1900      1900

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ             

Capsicum / ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (*)          1600      18000

Green Avare (W) / ಅವರೇಕಾಯಿ            

Green Avare (W) / ಅವರೆಕಾಯಿ (ಇಡಿ) (*)   2000      7000

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ                

Alasandikai / ಅಲಸಂದಿಕಾಯಿ (*)   2800      3700

Drum Stick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ            

Drumstick / ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ (*)         4000      13500

Chapparada Avare / ಚಪ್ಪರದವರೆ           

Chapparada Avarekai / ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ (*)     1000      3000

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ                   

Thogarikai / ತೊಗರಿಕಾಯಿ (*)      3800      4200

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ                 

Sweet Pumpkin / ಸಿಹಿಕುಂಬಳಕಾಯಿ (*)     200        1100

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ            

Peas Wet / ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ (*)         2300      3500

Seemebadanekai / ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ               

Seemebadanekai / ಸೀಮೆಬದನೆಕಾಯಿ (*)   600        1800

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು                  

Knool Khol / ನವಿಲುಕೋಸು (*)     800        2500

Suvarnagadde / ಸುವಣಗೆಡ್ಡೆ                 

Suvarnagadde / ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ (*)  1300      3500

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು                  

Lime (Lemon) / ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (*)     500        5400

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ                 

Bunch Beans / ಗೋರಿಕಾಯಿ (*)    2600      3800

(ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ: https://www.krishimaratavahini.kar.nic.in)

(ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ: ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಟ ಮಂಡಳಿ) 

Traffic Fine ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ: ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಫೈನ್‌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಿ! 

Published On: 14 February 2023, 03:55 PM English Summary: Details of the market price of products.. from vegetables to grains are here

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.