1. ಸುದ್ದಿಗಳು

krishi sinchai yojana ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ: ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ?

Hitesh
Hitesh
ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಉಪ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (Agriculture Irrigation Scheme) ಯ ಹನಿ ಹನಿಗೂ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ & ರೈತರ (Department of Agriculture & Farmers Welfare) ಕಲ್ಯಾಣವು 2015-16 ರಿಂದ 2021-22 ರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY ಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ (PDMC) ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು (CSS) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

PDMC ಯೋಜನೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ, ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ (Micro irrigation, drip and sprinkler irrigation) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ

ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.  

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು @ 55% & ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ @ 45% ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ

ಅಳವಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ(Incentive or Top Up Subsidy) ಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.   

PDMC ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Farmers, Micro Irrigation System)ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ  ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 15% ಹೆಚ್ಚು ಧನ ಸಹಾಯವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು (MIF) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (NABARD) ಜೊತೆಗೆ ರೂ. 5000 ಕೋಟಿ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು PDMC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು

ಮೀರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ನವೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಗಳು MIF ನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

 83.06 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವು 2015-16 ರಿಂದ 2023-24 ರವರೆಗೆ PDMC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.  

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ICAR) ವೆಚ್ಚ (Indian Council of Agricultural Research) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸ್ಥಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ, ನೀರಿನ ಬಹು ಬಳಕೆ, ಮಳೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಳಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಖರ

(Smart and precision technologies for agricultural practices) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಭೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನೀರಿನ

ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳು

ಕಳೆದ (Uses of micro and drip irrigation) ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಎಂಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ 30.55 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯು ನೀರಿನ ಉಳಿತಾಯ (Micro irrigation saves water) ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ (Fertilizer) ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇತರ ಆಂತರಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯ ವರ್ಧನೆ. ಯೋಜನೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ

ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.   

2015-16ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಿಡಿಎಂಸಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯವಾಗಿ 18714.69 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ  ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Published On: 13 December 2023, 03:26 PM English Summary: Agricultural Irrigation: How much subsidy for which farmers, what are the benefits ?

Share your comments

Latest feeds

More News
Krishi Jagran Kannada Magazine Subscription Online Subscription

CopyRight - 2024 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.